szukaj

NowościWarto zauważyć, że tegoroczne Forum zbiegło się z 40. rocznicą pojawienia się po raz pierwszy w literaturze ekonomicznej terminu kapitał intelektualny. Jego autorem jest John Kenneth Galbraith (1908-2006), laureat nagrody z ekonomii ufundowanej przez Bank Centralny Królestwa Szwecji, zwanej też Nagrodą Nobla w dziedzinie ekonomii w roku 2003. Ale zanim tę prestiżową nagrodę otrzymał, w liście do naszego Rodaka, niekwestionowanego geniusza ekonomicznego prof. Michała Kaleckiego (1899-1970), napisał:


Ciekawe, czy jest Pan świadom, jak wiele wszyscy na świecie, zawdzięczamy kapitałowi intelektualnemu, którym Pan obdarzył nas w ciągu ostatnich dziesięcioleci.
(I wonder if you realise how much those of us the world around have owed to the intellectual capital you have provided over these last decades.)

 Pionierskie prace naukowe Kaleckiego dotyczyły analizy cykli koniunkturalnych, efektywności inwestycji, teorii dochodu narodowego, wzrostu w gospodarce (socjalistycznej), ekonometrii i teorii planowania. Niestety, dopiero po jego śmierci okazało się, że były publikowane wcześniej lub co najmniej równolegle z pracami wybitnych ekonomistów angielskojęzycznych, w językach polskim i francuskim, więc nie zostały w odpowiednim momencie zauważone i – docenione.

Przy okazji warto przypomnieć, że urodzony w Łodzi Michał Kalecki przez trzy semestry był studentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Warszawskiej, którą porzucił dla kariery wojskowej wstępując w szeregi Wojska Polskiego w okresie I wojny światowej. I mimo, że nigdy nie napisał żadnej rozprawy doktorskiej, był profesorem w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecna SGH), a wcześniej London School of Economics i Uniwersytetu Cambridge w Anglii.

Ta okrągła rocznica była natchnieniem dla wszystkich uczestników Drugiego Forum IP Management – the Key to Competitive Economy, 2009, czyli Zarządzanie własnością intelektualną – kluczem do konkurencyjnej gospodarki !

PDF Print E-mail
Rejestracja
IP Workshop
Materiały do pobrania
IP Workshop

to cykl seminariów dla przedsiębiorców prezentujących praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania własnością intelektualną - Intellectual Property Management i jej ochrony - Intellectual Property Rights.
 
 
 IV Sesja IP Workshop
 
29 - 30 stycznia 2010
Politechnika Warszawska
Pałacyk Rektorski ul. Koszykowa 80

Autorski moduł zarządczy prof. dr hab. Krzysztofa Santarka
 
 
Celem warsztatów jest zapoznanie się z zasadami, zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności na temat zarządzania własnością intelektualną, z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb MŚP.

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość:

zdobycia, pogłębienia, poszerzenia i utrwalenia wiedzy z zakresu:
  • Zarządzania własnością intelektualną w organizacjach
  • Procedur uzyskiwania praw ochronnych na rozwiązania innowacyjne, w tym procedur krajowych  i międzynarodowych
  • Zasad korzystania z praw własności intelektualnej, w tym nabywania  i udzielania licencji na rozwiązania innowacyjne
  • Zasad i strategii zarządzania własnością intelektualną

zdobycia i doskonalenia umiejętności i zdolności z zakresu:
  • Oceny zdolności patentowej rozwiązań innowacyjnych, poszukiwania informacji na temat udzielonych praw ochronnych bądź zgłoszeń patentowych, i in.
  • Przygotowania wniosku celem uzyskania praw ochronnych na rozwiązanie innowacyjne
  • Udzielania i korzystania z praw własności intelektualnej
  • Budowania strategii zarządzania własnością intelektualną w MŚP
 
Program


Piątek 29.01.2010
C z ę ś ć    p i e r w s z a

 9:00Rejestracja / odbiór materiałów.
 9:15 - 9:30Otwarcie sesji: Wystąpienie wprowadzające.
 9:30 - 10:30Wstęp. Innowacje i ich rodzaje. Źródła pozyskiwania rozwiązań innowacyjnych przez przedsiębiorstwa. Innowacje a własność intelektualna. Cele i zakres zarządzania własnością intelektualną.
 10:30 - 12:00Procedura uzyskiwania patentu przed Urzędem Patentowym RP oraz przed Europejskim Biurem Patentowym. Procedury postępowania w przypadku uzyskiwania ochrony na wzór użytkowy, wzór przemysłowy, znak towarowy, itp. Przykłady – studium przypadku. Źródła informacji o zgłoszeniach oraz udzielonych prawach ochronnych. Współpraca z rzecznikiem patentowym.
 12:00 - 12:15Przerwa na kawę.
 12:15 - 13:30Pytania, dyskusja.
 13:30 - 14:15Lunch.
 14:15 -15:15Warsztaty: Badanie zdolności patentowej wynalazku. Jak przygotować wniosek o udzielenie praw ochronnych. Przykłady – studium przypadku. Współpraca z rzecznikiem patentowym.
 15:15 - 16:00Pytania, dyskusja.
 16:00Podsumowanie I części.
 16:45Zakończenie pierwszej części IV Sesji.


 
 

Sobota 30.01.2010
C z ę ś ć    d r u g a

 9:00Rejestracja
 9:15 - 9:30Otwarcie sesji.
 9:30 - 10:00Prawa pracodawcy, zamawiającego i przedsiębiorcy do korzystania z praw własności intelektualnej. Systemy licencjonowania praw autorskich. Jak legalnie korzystać z oprogramowania. Programy open source. Systemy licencjonowania freeware, i in.
 10:00 - 11:00Warsztaty: Licencjonowanie praw własności intelektualnej. Zasady przygotowania umów licencyjnych.
 11:00 - 11:15Przerwa na kawę.
 11:15 - 12:45Warsztaty: Jak przygotować umowę licencyjną. Przykłady umów licencyjnych – studium przypadku.
 12:45 - 14:00Zasady zarządzania własnością intelektualną. Co, jak i kiedy chronić? Funkcje zarządzania własnością intelektualną. Zarządzanie własnością intelektualną w działalności badawczo-rozwojowej i w strukturach sieciowych przedsiębiorstw (łańcuchy dostaw, sieci współpracy, organizacje wirtualne, itp.). Model open innovation. Strategie  ochrony własności intelektualnej. Przykłady – studium przypadku.
 14:00 -14:45Lunch
 14:45 - 15:30Dyskusja.
 15:30 - 16:00Podsumowanie dyskusji.
 16:00Zakończenie sesji.

 
 
 

Najbliższe Forum


3rd International Forum
IP Management the Key to Succesful Economy

10-12 marca 2010

IPM Forum 2010

Partnerzy Medialni:Przedsiębiorco,

Czy wiesz, że dobra niematerialne mają też swoją wartość i cenę? A zatem, ile wart jest Twój innowacyjny pomysł, Twój wynalazek? Czy może być przedmiotem obrotu gospodarczego? Ile da się na nim zarobić?

Centrum Kompetencji Zarządzania Własnością Intelektualną - IP Hub to źródło wszelkiej dostępnej wiedzy na temat własności intelektualnej.

Własność intelektualna – nie możesz jej zważyć – możesz poznać jej realną wartość!