szukaj

NowościWarto zauważyć, że tegoroczne Forum zbiegło się z 40. rocznicą pojawienia się po raz pierwszy w literaturze ekonomicznej terminu kapitał intelektualny. Jego autorem jest John Kenneth Galbraith (1908-2006), laureat nagrody z ekonomii ufundowanej przez Bank Centralny Królestwa Szwecji, zwanej też Nagrodą Nobla w dziedzinie ekonomii w roku 2003. Ale zanim tę prestiżową nagrodę otrzymał, w liście do naszego Rodaka, niekwestionowanego geniusza ekonomicznego prof. Michała Kaleckiego (1899-1970), napisał:


Ciekawe, czy jest Pan świadom, jak wiele wszyscy na świecie, zawdzięczamy kapitałowi intelektualnemu, którym Pan obdarzył nas w ciągu ostatnich dziesięcioleci.
(I wonder if you realise how much those of us the world around have owed to the intellectual capital you have provided over these last decades.)

 Pionierskie prace naukowe Kaleckiego dotyczyły analizy cykli koniunkturalnych, efektywności inwestycji, teorii dochodu narodowego, wzrostu w gospodarce (socjalistycznej), ekonometrii i teorii planowania. Niestety, dopiero po jego śmierci okazało się, że były publikowane wcześniej lub co najmniej równolegle z pracami wybitnych ekonomistów angielskojęzycznych, w językach polskim i francuskim, więc nie zostały w odpowiednim momencie zauważone i – docenione.

Przy okazji warto przypomnieć, że urodzony w Łodzi Michał Kalecki przez trzy semestry był studentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Warszawskiej, którą porzucił dla kariery wojskowej wstępując w szeregi Wojska Polskiego w okresie I wojny światowej. I mimo, że nigdy nie napisał żadnej rozprawy doktorskiej, był profesorem w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecna SGH), a wcześniej London School of Economics i Uniwersytetu Cambridge w Anglii.

Ta okrągła rocznica była natchnieniem dla wszystkich uczestników Drugiego Forum IP Management – the Key to Competitive Economy, 2009, czyli Zarządzanie własnością intelektualną – kluczem do konkurencyjnej gospodarki !

PDF Print E-mail
Zaproszenie na szkolenie
Zarządzanie własnością intelektualną
Grupa I w dniach 17-20 luty 2010 r.
Grupa II w dniach 17-20 maja 2010 r.
w Warszawie

Celem szkolenia jest: zapoznanie się z zasadami, zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności na temat zarządzania własnością intelektualną, z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb MŚP. Szkolenie jest elementem cyklu „Rozwój kompetencji kadr nowoczesnej gospodarki” dofinansowanym z PO Kapitał Ludzki na Mazowszu. Szkolenia są prowadzone przez pracowników Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych Politechniki Warszawskiej oraz uznanych ekspertów z instytucji zewnętrznych, współpracujących z Instytutem.

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość:
 1. zdobycia, pogłębienia, poszerzenia i utrwalenia wiedzy z zakresu:
  • Zarządzania własnością intelektualną w organizacjach oraz podstaw prawnych ochrony własności intelektualnej
  • Procedur uzyskiwania praw ochronnych na rozwiązania innowacyjne, w tym procedur krajowych i międzynarodowych
  • Zasad korzystania z praw własności intelektualnej, w tym nabywania i udzielania licencji na rozwiązania innowacyjne
  • Finansowych aspektów zarządzania własnością intelektualną, w tym wyceny wartości własności intelektualnej oraz możliwości uzyskania wparcia, w tym finansowego, ochrony własności intelektualnej
  • Zasad i strategii zarządzania własnością intelektualną
 2. Zdobycia i doskonalenia umiejętności i zdolności z zakresu:
  • Oceny zdolności patentowej rozwiązań innowacyjnych, poszukiwania informacji na temat udzielonych praw ochronnych bądź zgłoszeniach patentowych, i in.
  • Przygotowania wniosku celem uzyskania praw ochronnych na rozwiązanie innowacyjne Udzielania i korzystania z praw własności intelektualnej Budowania strategii zarządzania własnością intelektualną w MSP
Ramowy program szkolenia:
 1. Wstęp. Innowacje i ich rodzaje. Źródła pozyskiwania rozwiązań innowacyjnych przez przedsiębiorstwa. Cele i zakres zarządzania własnością intelektualną.
 2. Prawne podstawy ochrony własności intelektualnej. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ustawa Prawo własności przemysłowej. Wynalazki i patenty. Kryteria patentowalności wynalazku. Inne rodzaje własności przemysłowej. Inne akty prawne dotyczące ochrony własności intelektualnej, w tym międzynarodowe. Naruszenia praw własności intelektualnej oraz ich konsekwencje.
 3. Procedura uzyskiwania patentu przed Urzędem Patentowym RP oraz przed Europejskim Biurem Patentowym. Procedury postępowania w przypadku uzyskiwania ochrony na wzór użytkowy, wzór przemysłowy, znak towarowy, itp. Przykłady – studium przypadku. Źródła informacji o zgłoszeniach oraz udzielonych prawach ochronnych.
 4. Licencjonowanie praw własności intelektualnej. Zasady przygotowania umów licencyjnych. Prawa pracodawcy, zamawiającego i przedsiębiorcy do korzystania z praw własności intelektualnej. Systemy licencjonowania praw autorskich. Przykłady – studium przypadku.
 5. Finansowe aspekty ochrony własności intelektualnej. Wycena wartości i koszty ochrony własności intelektualnej. Wspieranie ochrony własności intelektualnej. Programy MNSzW. Przykłady – studium przypadku.
 6. Zasady zarządzania własnością intelektualną. Co, jak i kiedy chronić?. Funkcje zarządzania własnością intelektualną. Zarządzanie własnością intelektualną w działalności badawczo-rozwojowej i w strukturach sieciowych przedsiębiorstw (łańcuchy dostaw, sieci współpracy, organizacje wirtualne, itp.). Strategie ochrony własności intelektu- lanej. Przykłady – studium przypadku.
 7. Podsumowanie szkolenia. Dyskusja.

Dodatkowe możliwości

Uczestnicy szkolenia Zarządzanie własnością intelektualną oraz projektu Pol-Nord Bridge, na podstawie uzyskanych doświadczeń i ujawnionych potrzeb będą mogli dodatkowo aplikować do jednego z poniższych szkoleń tego cyklu:


KURS
Termin I
Termin II
Termin III Termin IV Termin V
Zarządzanie
Ograniczeniami
22-
25.03.2010
26-
29.04.2010
-
-
-
Szkoła
Kaizen
01-
04.03.2010
19-
22.04.2010
- - -
Zarządzanie
Strategiczne i
Procesowe
29.03-
01.04.2010
10-
13.05.2010
-
-
-
Zarządzanie
projektami UE
22-
25.02.2010
09-
12.03.2010
22-
25.03.2010
19-
22.04.2010
26-
29.04.2010
15-
18.03.2010
12-
15.04.2010
26-
29.04.2010
24-
27.05.2010
14-
17.06.2010


Rejestracja na stronie www.iosp.wip.pw.edu.pl


informacji udziela mgr Justyna Ścibiorek,
tel. 22 234 8522NO BORDERS FOR INNOVATION

Zapraszamy
Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości PW
IP Management Polska & IP-HUB & Pol-Nord Bridge
 

Najbliższe Forum


3rd International Forum
IP Management the Key to Succesful Economy

10-12 marca 2010

IPM Forum 2010

Partnerzy Medialni:Przedsiębiorco,

Czy wiesz, że dobra niematerialne mają też swoją wartość i cenę? A zatem, ile wart jest Twój innowacyjny pomysł, Twój wynalazek? Czy może być przedmiotem obrotu gospodarczego? Ile da się na nim zarobić?

Centrum Kompetencji Zarządzania Własnością Intelektualną - IP Hub to źródło wszelkiej dostępnej wiedzy na temat własności intelektualnej.

Własność intelektualna – nie możesz jej zważyć – możesz poznać jej realną wartość!